گزارش نشست بیم‌ها و امیدهای طرح دارویاری

نشست بیم‌ها و امیدهای طرح دارویاری با محوریت تبیین زمینه‌های طراحی، میزان پیشرفت و موانع اجرای طرح دارویاری (به‌عنوان مهم‌ترین طرح دولت سیزدهم در حوزه دارو) برگزار گردید.