پزشک بیشتر یا سلامت بهتر؟

به جرئت می‌توان گفت در سال‌های اخیر و پس از اجرای طرح تحول سلامت، تاکنون طرحی در حوزه نظام سلامت، به اندازه افزایش ظرفیت رشته پزشکی موجب واکنش‌های اجتماعی و مناقشه بین نخبگان در حوزه سلامت نشده بود…