بیمه سلامت از ابتدا تا امروز

این مطالعه با هدف ایجاد بینشی در رابطه با چگونگی تشکیل بیمه‌های سلامت طی یک قرن، عوامل مؤثر بر سیاست‌گذاری در حوزه بیمه‌های سلامت را شناسایی کرده و میزان دستیابی به پوشش همگانی سلامت را از طریق این سیاست‌ها ارزیابی می‌نماید.

نظام مسائل بیمه‌های بهداشتی-درمانی ایران

سلامت و بهداشت، حق حیاتی انسان، دارایی اجتماعی و شرط لازم جهت کار و کسب درآمد می‌باشد. در کشورهای در حال توسعه، نبود سلامت یکی از عواملی است که در شکل‌گیری چرخه معیوب فقر نقش تعیین‌کننده دارد.