کتاب پزشکان بزرگ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

هر جامعه‌ای در حرکت تحول‌گرایانه به سوی پیشرفت، نیازمند الگو و روش حرکتی است. الگوی پیشرفت غربی به دلیل تفاوت در بینش بنیادین به انسان و تمرکز صرف بر بعد مادی آن، برای ایران…